Theo quan niệm lâu đời của người Việt Nam, ngày mùng 1 gọi là ngày Sóc. Nguyên nghĩa từ "sóc" là khởi đầu, bắt đầu.