Trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), vấn đề đang được dư luận quan tâm là quy định về chế độ tiền lương, thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô.