Cổ phiếu chăm sóc sức khỏe khởi sắc nhất trên thị trường khi hầu hết các mã cổ phiếu đều nhuộm sắc xanh trong phiên sáng.