Các Doanh nghiệp (DN) có thể vay từ Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa với mức lãi suất ngắn hạn là 1,2%/năm. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể vay vốn với lãi suất chỉ 1,2%/năm